Klauzula informacyjna dla klientów
Profis Szkoła Języków Obcych ul. Kutrzeby 15A/31, 62-300 Września

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Profis Szkoła Języków Obcych, ul. Kutrzeby 15A/31, 62-300 Września. Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych. Z inspektorem należy się kontaktować pod adresem email agnieszka@szkola-profis.eu
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
  – Przeprowadzenia rekrutacji, zawarcia umowy oraz świadczenia usługi nauczania języków obcych przez okres trwania umowy lub do czasu wycofania zgody.
  – Realizacji obowiązków prawnych wynikających ze świadczonej usługi (np. wystawianie faktur, rozpatrywanie reklamacji) przez okres określony w odrębnych przepisach (np. Zgodnie z Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – faktury należy archiwizować przez okres 5 lat).
  – Realizacji uzasadnionych interesów Profis Szkoła Języków Obcych (np. procesy windykacyjne, przygotowywanie ofert) przez okres 2 lat.

  Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane w celach marketingowych (przedstawienie oferty drogą elektroniczną) jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie. Możemy również nieodpłatnie wykorzystać i rozpowszechniać Państwa wizerunek lub wizerunek Państwa dziecka, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie. Proszę pamiętać, że w/w zgody możecie Państwo w dowolnej chwili wycofać.

 4. Pana/Pani dane osobowe przekażemy osobom trzecim, tylko wówczas, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną (w tym: Organom Państwowym – np. Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, partnerom działającym na nasze zlecenie – np. Biurze Rachunkowemu, innym administratorom w sytuacjach szczególnych – np. firmie Windykacyjnej – dotyczy osób posiadających zaległości finansowe).
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 6. Profis Szkoła Języków Obcych przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie:
  – imię i nazwisko,
  – NIP,
  – dane adresowe,
  – dane teleadresowe,
  – poziom znajomości języka,
  – szkoła, klasa i wiek dziecka (dotyczy kursów dla dzieci),
  – nr konta bankowego (w przypadku osób regulujących płatność przelewem),
  – adres IP (w przypadku nauczania przez Internet).
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Wymagamy podania ww. danych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Państwem umowę.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w kursach świadczonych przez Profis Szkoła Języków Obcych.

Facebook
Instagram
YouTube